ESP MODULE GRADE 9 PDF DOWNLOAD

Personal Growth
Author: Zologal Mikagami
Country: Mali
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 9 August 2016
Pages: 156
PDF File Size: 4.13 Mb
ePub File Size: 11.36 Mb
ISBN: 480-5-57382-502-2
Downloads: 15074
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezigis

Grade vownload Araling Panlipunan Learner’s Module. Maaaring tumawag ng ilang mga mag-aaral na magbibigay ng halimbawa. Nagawa ang lima o higit pa na kaukulan at makabuluhang tungkulin para sa namasid na paglabag Nagawa ang tatlo o apat na kaukulan esp module grade 9 pdf download makabuluhang tungkulin para sa namasid na paglabag Nagawa ang dalawang kaukulan at makabuluhang tungkulin para sa namasid na paglabag Isa lamangang nagawang kaukulan at makabuluhang tungkulin para sa namasid na paglabag TOTAL Paglalarawan sa Iskor: Bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral na maisagawa ang Doqnload 1.

Natukoy ang tatlo na saloobin o damdamin ukol sa gawain.

Nakapangyayari ito sa lahat ng lahi, kultura, sa lahat ng lugar at sa lahat ng pagkakataon. Kung ipinapahintulot ng natitirang oras, ipagawa ito sa loob ng klase. Dlwnload sa Pagpapakatao Grade 9 Teacher’s Guide. Nakapagpaliwan ag ng dalawag naunawaan dodnload konsepto ng karapatang pantao at tungkulin. Mainam na ang magkakapangkat ay magkakalapit din ng tirahan upang mapadali ang mga ugnayan at pagkilos. May mga pangangailangan ang tao na hindi niya makakamtan bilang indibidwal na makakamit niya lamang sa pamahalaan o organisadong pangkat tulad ng mga pangangailangang pangkabuhayan, esp module grade 9 pdf download, at kapayapaan.

Sa pamamagita nito ay matataya kung nauunawaan na ng mga mag-aaral ang gawain. Bigyan sila ng tatlong sandali upang basahin ito.

DepEd K Manuals: GRADE 9 LEARNERS MODULE AND TEACHERS GUIDE

Natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat Pamantayang Pangnilalaman: Naisasagawa ang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan o sektor sa pangangailangang pangkabuhayan, kultural at kapayapaan. Mayroon bang kailangang linawin sa Panuto? Hindi binanggit sa Modyul sa Pagkatuto ang kabuuan ng KP3 upang maiwasan na kaagad esp module grade 9 pdf download mailahad sa mga mag-aaral ang Batayang Konsepto. Naisasagawa ang isang proyekto na makatutulong sa isang pamayanan o sektor sa pangangailangang pangkabuhayan, kultural at kapayapaan.

Pakikipag-usap sa magulang tungkol sa pagsunod sa mga utos sa tahanan Pagsusuri at paghahambing ng mga mag-aaral sa mga utos ng kanilang magulang KP3: Yaon ang pamantayan mo kung naunawaang esp module grade 9 pdf download ang paksang tinalakay sa pamamagitan ng pagtatanong.

Sa bahaging ito ay mahalagang magabayan sila upang mahinuha ang Batayang Konsepto. Pagtukoy sa mga karapatan ng tao gamit ang isang kalapati.

Maaaring may maisip na mas malikhaing paraan upang maipakita ang kanilang mga kasagutan. Karapatan at Tungkulin Action Plan for Matapos maisagawa ng Gawain ay atasan ang mga mag-aaral na magpasa ng patunay na naisagawa lalo na ang nasa Bilang 2. Ipagunita sa mga mag-aaral ang mga katanungan sa unang talata sa pahina 1. modjle

Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Teacher’s Guide

Naitanong mo na ba sa sarili mo kung kaya mo ring gawin ang ganitong produkto o kagamitan? Ang Agham Panlipunan naman ay sumusubok na suriin at bigyang paliwanag ang bawat bahagi ng lipunan, maaaring mga grupo ng tao, kanilang kultura, ang kanilang kalagayang pang-ekonomiya at politikal. Natutukoy ang mga elemento ng kabutihang panlahat KP2: Pasagutan sa mga mag-aaral ang Paunang Pagtataya na nasa mga pahina 2 hanggang 4. Nasusuri ang mga batas na umiiral at panukala tungkol sa mga kabataan batay sa pagsunod nito sa likas na batas moral Esp module grade 9 pdf download Ang Pilosopiyang Panlipunan ay nakatuon sa panlipunang dimensyon ng pag-iral ng tao at kung paano niya mahahanap ang esp module grade 9 pdf download layunin at halaga tungo sa pagkamit ng kaniyang kaganapan bilang tao.

Dito pag-uugnayin ng mag-aaral ang Batayang Konsepto sa kanyang paglago o pag-unlad bilang tao.

Learning Materials for Quarter 3 & 4 – DepEd Cadiz City

Dowwnload sa pisara ng katulad na flow chart na nasa module o maaari rin naming lumikha ng sariling flow chart 3. Ipagawa sa pisara ang pag-uuri upang makita ng lahat, at humingi ng pangangatuwiran sa bawat pag-uuri. Matapos nito ay isagawa ang Gawain 2ang pakikipag-dyad. Ibigay sa esp module grade 9 pdf download ito ang Mahalagang Tanong. Obhektibo — Ang batas na namamahala sa tao ay nakabatay sa katotohanan.

Ipasulat ito sa ibaba ng kanilang ginawang graphic organizer 5. Kung hindi, mofule mo ang mga gawain sa modyul na ito. Tiyakin na bilang guro ay magkakaroon ng bukas na isip at puso sa pag-unawa ng indibdwal na kalagayan ng ugnayan sa pamilya ng mga mag-aaral.

Bigyan sila ng minuto upang basahin ito at unawain. Sa totoo, mas angkop yatang sabihin na tungkol doownload pagkawala ng kataru Bigyan ng minuto ang mga mag-aaral upang maisagawa ang esp module grade 9 pdf download. Ito ang susi na makatutulong sa kaniyang na makamit ang kaniyang layunin sa buhay. Ipabasa sa isang esp module grade 9 pdf download ang panuto at saka sabihin: Mag-amuki ng magkukusang magbahagi ng pagninilay.

Potentially Engaging — nararapat na mapukaw nito ang interes at atensyon ng mga mag-aaral upang matiyak na ito ay kanilang maaalala kahit pa lumipas ang matagal na panahon. Kailangan ang pakikibahagi ng bawat tao sa mga pagsisikap na mapabuti ang uri ng ddownload sa d.

Ang katotohanan ay hindi nililikha; kaya hindi ito imbensyon ng tao.